Du er her

Den Profetiske Røst nr 1 2011

Den Profetiske Røst nr 1 2011Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid.

En visjon av hellighet av Derek Prince

Hellighet er en enestående egenskap hos Gud. Gud har mange andre egenskaper, som kjærlighet, visdom og kraft – som vi til en viss grad kan forstå ved å henvise til mennesker eller ting på det naturlige område som fremviser disse egenskapene. Men hellighet har ingen tilsvarende parallell i det naturlige; det er unikt.

En ny begynnelse

Jeg har visst om Brølende Lam i en del år, kjent litt dragning mot stedet, men har vært skeptisk på grunn av navnet.

En profeti

Se sier Herren: ”Jeg har sett deg fra tidenes morgen, og jeg har elsket deg med fullkommen kjærlighet. Sannelig har jeg sett din vei.”

Stå opp og bli lys

Jeg tror på en sann åndelig enhet blant oss kristne, at vi skal framelske det gode i hverandre og løfte opp og be for hverandre.

Leder

– av Per Ivar Winnæss

Først av alt vil Valentina og jeg ønske dere alle et velsignet godt og framgangsrikt nytt år med Herren i sentrum for alt hva du har i ditt hjerte og tanker for 2011.

Vi har store forventninger til Herren for dette året, både personlig og for tjenesten. Vi er overveldet over alle dere som har stått med oss i visjonen om ”å utruste de hellige til tjenestes gjerning” (Ef4:11-16) Vi ønsker igjen å takke hver enkelt av dere som har stått med oss både i tider av vekst og da det har stormet som verst.

Ikke bare har dere stått sammen med oss i å betjene i forbønnsteamene alle de som har søkt til møtene, men vi har fått oppmuntringer, dere har stått med i forbønn for oss, noen har tatt del i praktiske oppgaver og ikke minst har flere stått fram som givere i 2010. Det er i oppoverbakkene vi merker hvem som er med og drar lasset sammen med oss for å fullføre visjonen som ligger på vårt hjerte. Igjen vil vi takke dere alle som har stått med oss både på den ene og andre måten. Vi har blitt løftet opp av deres kjærlighet til Herren og til oss i fellesskapet.

Vårt fokus er og vil fortsatt være å vektlegge den nytestamentlige profetiske gave, som vi opplever er en døråpner for alle de andre nådegavene. (1Kor14:1) Visjonen er med Jesus ut til folket, gjennom et legeme som er godt utrustet til å betjene de hellige med de åndelige gaver.

Vi ønsker å være et forpliktende, engasjerende og utrustende tjenestefellesskap hvor Jesus Kristus blir gjort kjent så han kan bli trodd, helhjertet elsket og etterfulgt. Det skal gå ut et rykte om at vi er et folk som har innviet oss til tjeneste for Herren. ”Jeg formaner dere brødre: Dere kjenner Stefanas hus, at de er førstegrøden i Akia, og at de har stilt seg til tjeneste for de hellige.” 1Kor16:15

Utrustningssenteret 24/7 vil være sentrum for virksomheten også for dette året. Det er her folk blir kjent med oss, visjonen og med det mandatet vi av nåde har fått av Herren. Det er gjennom denne visjonen og dette mandatet som bringer salvelsen og Guds nærværet til møtene når vi samles. Det er i dette tjenestefellesskapet møtedeltagerne blir berørt og møtt av Herren, til legedom, utrustning og befrielse.

For de som kommer til oss regelmessig over tid og som etter hvert kjenner at de vil gi seg inn i denne visjonen har vi også etablert Menigheten 24/7. Dette vil være deres og vårt åndelige hjem. Sammen med disse medsøsken kan vi over tid, i større grad, virkeliggjøre visjonen om et tjenestefellesskap som er i funksjon 24 timer, 7 dager i uka.

Profetisk ord for 2011

Vi har gått igjennom en tid av nye begynnelser i 2008, til fødselskraft og ny fruktbarhet i 2009. 2010 var et år hvor ordningene ble satt og vi ble også satt på prøve. Vi løftet vårt septer og svingte vårt sverd og ble i større grad introdusert til et nytt nivå i åndelig krigføring. Jeg opplever at dette året vil være et år hvor bønn, faste og åndelig krigføring vil vokse i styrke og intensitet. Dette vil også være nødvendig da det vil være en tid med mange utfordringer, både åndelig og rent mentalt.

Flere hendelser vil skje i verden (økonomisk, politisk og militære konflikter), som vil føre til et større press på vårt sinn og det vil koste mer å stå i en levende kristen tro. Det er også en tid hvor vi seirer over opprør og at vi er oss selv nok (individualismen). Vi kommer til å trenge hverandre i ennå større grad enn tidligere og dette vil føre oss sterkere sammen. Det vil være en tid for å stå i kollektiv bønn og faste. Vi vil stå skulder ved skulder for åndelig gjennombrudd. For at vi skal ha innflytelse og få gjennombrudd for våre bønner, det vil si å løfte vårt septer må vi akte på gudsfrykt, hellighet og det å være underordnet ordningene.

Det som kommer opp i min ånd er hvor viktig det er å stå sammen i tider som dette og at vi forstår oss på det å være undergitt autoritet for å utøve autoritet. ”Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere.” Jak4:7 ”En jager tusen og to jager ti tusen.” Mange av oss har opplevd at det er den lengste vegen man til tider må gå for å komme helt nær hverandre. Spesielt gjennom fjorårets siste halvdel har vi blitt ledet inn til mer intimitet med Herren gjennom tilbedelse, bønn og faste. Dette har formet oss og bygget enda sterkere relasjoner og bånd mellom hver enkelt som har prioritert dette. Herren har også oppmuntret oss i hvor viktig det er for denne tiden å meditere på Guds ord. Ikke bare skal vi marineres i Ånden men vi skal dykke inn i Guds levende ord så vi kan løfte vårt sverd med ny kraft og autoritet for denne tiden. I det at vi har vokst fra 9 medlemmer ved etableringen av menigheten i oktober 2009, til 65 stykker ved fjorårets slutt, fordres det at vi tar tid til å bygge relasjoner med hverandre.

For at vi skal kunne stå fast igjennom det som Herren har for oss framover, trenger vi i større grad å kjenne hverandres hjerter og strekke oss etter Kristi hjertelag og sinnelag. Dette er nødvendig for å kunne stå sammen om å virkeliggjøre den visjon som Gud har lagt på vårt hjerte. ”For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.” Ef6:12 Kjenner vi ikke hjertene og intensjonene til hverandre er det lett å dømme hverandre etter hva vi ser og hører i det kjødelige. Vi kan bli et bytte for den ondes listige planer. Vi vil alltid kunne mate den karikatur og de rammer vi setter på mennesker, gjennom at vi har dømt dem og satt en etikett på dem. Hvis vi ikke bruker tid med hverandre og bygger relasjoner, slik at vi blir kjent med hjertet og ånden i den enkelte, vil det vi ser og hører, våre tanker, følelser og antagelser og den dom vi har satt over mennesker over tid føre til avstand og mistenkeliggjøring.

Jes11:2-10 har blitt noen bibelsvers jeg har grunnet på den siste tiden. ”Og Herrens Ånd skal hvile over ham, - visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, den Ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Han skal ha sitt velbehag i frykten for Herren. Han skal ikke dømme etter det hans øyne ser, og ikke skifte rett etter det hans ører hører, men han skal dømme de små i samfunnet med rettferdighet og skifte rett med rettvishet for de saktmodige på jorden. Han skal slå jorden med sin munns ris og drepe den ugudelige med pust fra sine lepper. Rettferdighet skal være beltet han har om livet, og trofasthet beltet om hans hofter. Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden legge seg hos kjeet. Kalven og den unge løven og gjøfeet skal holde seg sammen, og en liten gutt skal gjete dem. Diebarnet skal leke ved hoggormens hule, og det avvendte barn skal rekke sin hånd ut over basiliskens hull. Ingen skal gjøre noe ondt og ingen ødelegge noe på hele mitt hellige berg. For jorden er full av Herrens kunnskap, likesom vannet dekker havets bunn. På den tid skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd, som står som et banner for folkeslag. Og hans bolig skal være herlighet.” Som vi ser ut i fra disse ordene i Jesaja ser vi at det å ha velbehag i frykten for Herren er noe som vil gi oss bedre evne til å skjelne og bedømme ting i det åndelige. Jeg opplever også at hellighet er viktig for 2011. ”Hellige dere! For i morgen vil Herren gjøre underfulle ting blant dere.” Jos 3:5 La vår skatt være gudsfrykt og la oss ha en visjon om hellighet for denne tiden, slik at vi kan stå etter å ha overvunnet alt. Jeg tror at vi lever i en meget spesiell høyprofetisk tid hvor vi kommer til å oppleve manifestasjoner av Guds herlighet og nærvær på et høyere og dypere plan enn vi noen gang har opplevd tidligere.

Vi ser at Guds Ånd utgytes over hele jorden med mektige tegn, under og helbredelser. Jeg tror at dette også vi skje i Norge og ikke bare alle andre steder. Profetier, drømmer og visjoner er et løfte Herren har gitt oss som tegn på at vi er døpt i Den Hellige Ånd. ”Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer av Kristi ord.” Rom10:17. Jeg tror vi skal se en innhøstning av famile medlemmer, venner, naboer og kollegaer. Dette er tiden for profetisk evangelisering.

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes