En profeti er et budskap som kommer fra Guds trone og Guds hjerte. Paulus sier i sitt første brev til Korinterne 14,3 Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, formaning og trøst. 

Å profetere er derfor å tale slik at det bidrar til å bygge opp, til oppmuntring og til å bringe trøst til andre. Men det handler ikke bare om å tale ut i fra menneskelig forståelse, men ut ifra gudommelig oppbyggelse. Å tale oppbyggelse og trøst ut fra en medmenneskelighet blir bare en "gode-ønsker"-profeti. Men å tale ut ifra en inspirasjon fra Guds trone og Guds fars-hjerte, blir å tale en forvandling og et kall til forvandling inn i menneskers liv.

Profetisk Ånd

Selvom profetisk nådegave er gitt til enkelte mennesker, er ikke dette en begrensning til at bare de med profetisk gave kan høre fra Gud. Ser vi bibelversene i fra 1 Kor 14,31 «For dere kan alle tale profetisk.» og Joh 10,27 «Mine får hører min røst.» i sammenheng, ser vi at alle som har tatt imot Jesus Kristus har fått den evnen å høre i fra Gud på vegne av seg selv eller andre, om ikke i samme grad som de som har fått profetisk gave. Det å få åpnet opp sine åndelige ører og øyne, er et resultat av å ha tatt imot frelsen i Jesus Kristus. Derfor kan dere alle gi et profetisk budskap selvom man ikke er profet eller har profetisk nådegave.

Joel 3,1-2 Og deretter skal det skje at jeg vil utgyte min Ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner. 2 Ja, også over treller og trellkvinner vil jeg utgyte min Ånd i de dager. 

Profet-embetet

At man får profetisk nådegave ufortjent for å tjene i menigheten, betyr ikke at alle med profetisk gave er profeter. En profet er person som Gud gir som gave til menigheten (ef 4.11-12) for å utruste (bygge opp, formane og trøste) de troende til tjenestens arbeid. På engelsk blir disse 5 tjenestegavene (apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer) kalt «office of» - kontorer eller embeter. En profet er en person som Gud har ført igjennom en treningsprosess og en helliggjørelsesprosess, for at vedkommende skal kunne stå prøven til å bære det ansvaret det er å lede en menighet eller en gruppe mennesker.

Men å betjene mennesker med det profetiske ordet - å fungere i en profetisk tjeneste, kan man gjøre uavhengig om man er en prøvd og anerkjent profet eller har profetisk nådegave eller ikke, så lenge man gjør det ut ifra et hjerte fylt av Guds kjærllighet til medmenneskene man skal betjene med det profetiske ordet.

Å vokse i det profetiske

Å modnes i det profetiske er en langsom prosess. De åndelige intrykkene og opplevelser kan bli en tung byrde å bære. Samtidig kan sår og vonde opplevelser fra fortiden gjøre det vanskelig å fungere i det profetiske på en sunn måte. I tillegg er fienden alltid ute etter å forvrenge og kvele det sunne karismatiske engasjementet til både enkeltpersoner og i menigheter. Derfor er det en stor fordel - for å ikke si: nødvendig - å stå i en relasjon med, og gi seg til en moden profet og de andre tjenestegavene, slik at vi også kan vokse opp til manns modenhet.

Å modnes betyr mye indre helbredelse. Vi trenger å bli fri fra fortiden, vi trenger å bli fri fra omstendighetene, vi trenger å bli fri fra fastgrodde negative følelser, vi trenger å bli fri fra andre folks meninger og uforstandige bedømmelser. Vi skal ikke la fortiden trykke oss ned, eller la omstendighetene bestemme over oss. Men vi trenger å lære oss å ta tilbake den gudgitte autoriteten over eget liv, og innta den posisjon som Jesus har kalt oss til. Men dette kan tidvis være en smertefull prosess med vonde kamper med seg selv. Men å modnes betyr også å vokse slik at kjærligheten blir rikere på erkjennelse og på evne til å skjelne, og på den måten bli helstøpte innfor Faderen. Derfor er det så viktig å ha et nettverk å stå sammen med i kampen, for den onde gir seg ikke så lett.

Men på en profetskole lærer vi ikke bare å bringe «et ord i fra Guds trone», men man blir trent i fylden av den profetiske tjenesten for å bringe Guds hjerte ut til folket.